banner youtube
banner youtube 2

Hướng Dẫn Quảng Cáo Google Shopping

Google Merchant Center là gì? Tại sao phải dùng? Hướng dẫn tạo tài khoản Google Merchant Center

Hướng dẫn khai báo thông tin doanh nghiệp & xác minh website trên Merchant Center

Giới thiệu nguồn cấp dữ liệu (Product Feed). Nguồn cấp dữ liệu gồm những yếu tố gì?

Tạo nguồn cấp dữ liệu thủ công (cho website ít sản phẩm)

Tạo nguồn cấp dữ liệu hàng loạt sản phẩm (cho website nhiều sản phẩm)