80

Còn Một Bước Quan Trọng Nữa

Lớp học diễn ra trong NHÓM HỌC KÍN ZALO.

Nếu bạn không vào nhóm kín ZALO, bạn sẽ không học được.

down arrow

Vào nhóm Zalo sớm để giữ chỗ. Nếu bạn không vào ngay có thể sẽ không vào nhóm được nữa!